A A A

Orzecznictwo lekarskie

W istniejących w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ubezpieczeniach osobowych można wyróżnić dwa rodzaje: ubezpieczenia spoiecz-n e, realizowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), i ubezpie­czenia gospodarcze osobowe, realizowane w Państwowym Zakła­dzie Ubezpieczeń (PZU) i w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA. Jedne i drugie służą zabezpieczeniu ludności przed gospodar­czo niekorzystnymi następstwami zdarzeń losowych. Różnią się one mię­dzy sobą następująco: Ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe; ubezpieczenie osoby na­stępuje z mocy prawa. Są one zawierane z zasady na rzecz osoby trzeciej (zakład pracy ubezpiecza swego pracownika). Obejmują one świadczenia pieniężne (renty, emerytury, zasiłki) i świadczenia w naturze (bezpłatne leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w protezy, aparaty itp.). Ubezpieczenia gospodarcze osobowe mogą być obowiązkowe, tj. wy­nikać z mocy prawa, albo też — i to w większości — są dobrowolne i wówczas powstają w wyniku umowy pomiędzy „ubezpieczającym" (tj. osobą ubezpieczającą siebie lub osobę trzecią) a „ubezpieczycielem", tj. PZU lub Towarzystwem Ubezpieczeniowym Warta. Ubezpieczenie gospo­darcze osobowe dotyczy wyłącznie świadczeń pieniężnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma status urzędu centralnego, na­tomiast Państwowy Zakład Ubezpieczeń i Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta mają charakter przedsiębiorstw.