A A A

Badanie uszkodzeń ciała

Badania uszkodzeń ciała dla celów orzecznictwa mają za zadanie: 1) rozpoznanie rodzaju uszkodzenia lub choroby będącej następstwem uszkodzenia; ustalenie sposobu powstawania uszkodzenia (np. przy urazach me­chanicznych rodzaj narzędzia, siła i kierunek działania, liczba urazów itp., przy innych stanach chorobowych ustalenie ich przyczyny: za­trucie jaką substancją? infekcja?); ustalenie czasu powstania uszkodzenia;" przy "większej liczbie uszkodzeń ustalenie, czy powstały one w jednym czasie, czy też w róż­nych okresach (w takim przypadku należy określić — jeżeli to możliwe — kolejność ich powstawania); ustalenie związku przyczynowego pomiędzy działaniem (zdarze­niem) będącym przedmiotem postępowania ubezpieczeniowego lub sądo­wego a ustalonym rozpoznaniem; kwalifikacja prawna ciężkości uszkodzenia, odpowiadająca ściśle obowiązującym przepisom ubezpieczeniowym lub — w sprawach sądo­wych — odpowiedniemu kodeksowi (kodeksy: karny, cywilny, wykro­czeń). v Według powyższego schematu należy badać nie tylko uszkodzenia sensu stricto, ale także stany chorobowe (nie tylko urazowego pochodze­nia), będące przedmiotem postępowania ubezpieczeniowego lub sądowe­go. Badanie uszkodzeń ciała na zwłokach ma podobne cele. Na podstawie Badania sekcyjnego należy przede wszystkim ustalić przyczynę śmierci. Jeżeli na zwłokach stwierdzono uszkodzenia ciała, należy ^ustalić, czy one były przyczyną śmierci (i ewentualnie które z nich). W miarę możliwości należy ustalić, czy uszkodzenia zostały zadane obcą ręką (zabójstwo), czy własną (samobójstwo), czy też są wynikiem nieszczęśliwego wypad­ku. W zależności od umiejscowienia i charakteru uszkodzeń można to ustalić na podstawie ustalonych dochodzeniem lub śledztwem okoliczno­ści, udokumentowanych i zebranych w aktach sprawy. Metodyka badań lekarskich dla celów orzecznictwa na ogół nie różni się od badań lekarskich. Opierają się one na tych samych zasadach i po­sługują się tymi samymi sposobami, jakie są stosowane w innych dzia­łach medycyny. Należy jednak podkreślić, że w badaniach dla celów ubezpieczeniowych i sądowych — od których często zależą losy człowie­ka — obowiązuje szczególna dokładność. Odnosi się to także do doku­mentacji tych badań, która powinna być bardzo staranna. Każde badanie polega na stwierdzeniu ogólnego stanu zdrowia i na­stępnie na zbadaniu zmian miejscowych, przede -wszystkim tych, które są przedmiotem postępowania ubezpieczeniowego lub sądowego (nie oznacza to, że inne zmiany mogą być pominięte).