A A A

Kleje syntetyczne

3.3.1. Kleje do tworzyw sztucznych Naprawa elementów z tworzyw sztucznych polega głównie na klejeniu. Wybór kleju do połączeń zależy od typu tworzywa, warunków pracy elementu i możliwości technologicznych. Do klejenia elementów z tworzyw sztucznych stosuje się dwa typy. klejów: ■— kleje wykonane z materiału klejonego, — kleje handlowe. Klejenie klejami wykonywanymi we własnym zakresie stosuje się do, elementów z tworzyw termoplastycznych. Klej wykonuje się przez roz­puszczenie tworzywa w odpowiednim rozpuszczalniku. Przykłady wyko­nania klejów do najczęściej występujących tworzyw podano niżej: klej do elementów wykonanych z polimetakrylanu (szkła organiczne­go) — 3o/0 roztwór tworzywa w dwuchloranie lub lodowatym kwasie,, octowym, klej do elementów wykonanych z polistyrenu — roztwór tworzywa w benzenie, jfe Niektóre krajowe kleje syntetyczne Nazwa kleju Charakterystyka Temperatura utwardzania Czas schnięcia Zakres stosowania 1 2 3 4 5 m io 9 a ■5 -3 a 'E Klej dwuskładnikowy: żywica epoksydowa + utwar­dzacz Z-l w proporcji 10 :1. Żywica jest jednorodną, bardzo lepką, przezroczystą cieczą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego. Po utwardzeniu staje się nieprzezroczysty i przybiera barwę kości słonio­wej. Spoina o dużej odporności chemicznej i mecha­nicznej Temperatura pokojowa lub 60—80°C 12 h 6 h Tworzywa termoplastyczne i ter­moutwardzalne, metale, szkło, ceramika. Również do lamina­tów epoksydowo-szklanych Cyjanopan B4 2-cyjanokrylan metylu. Bezbarwna, przezroczysta ciecz. Klej samoutwardzalny, szybko schnący. Spoina bezbarwna, przezroczysta, o dużej odporności che­micznej i mechanicznej. Duża wydajność klejenia: jedna kropla łączy powierzchnie ok. 6 cm2 i Temperatura pokojowa Kilkanaście sekund do kilku minut Tworzywa termoplastyczne i ter­moutwardzalne, guma, metale, ceramika "3 t—i Roztwór PCW w mieszaninie rozpuszczalników or­ganicznych. Gęsta bezbarwna lub lekko żółta ciecz. Jest łatwo palny i toksyczny. Daje elastyczną, wodo­odporną spoinę Temperatura pokojowa 1 h Wyroby i folie z PCW OP-1 40°/o Alkoholowy roztwór poliamidu M i żywicy fenolo-wo-formaldehydowej. Ma postać lepkiej mętnej cie­czy. Spoina wodoodporna 170—180°C Brak danych Tworzywa sztuczne, drewno, metal, płyty pilśniowe Osolan KL-B Roztwór kopolimerów metakrylanów w octanie ety­lu. Jednorodna syropowata ciecz Temperatura pokojowa Brak danych Do klejenia szkła organicznego (pleksi), polistyrenu, PCW, skó­ry tablica 3-2 1 2 3 4. 5 BWF-21 Alkoholowe roztwory poliwinylobutyralu. Mają po­stać opalizujących cieczy o barwie od słomkowej do brązowej. Dają spoiny odporne na wodę, oleje mo­gące pracować w temperaturze od —60°C do +180°C 140—170°C 0,5—1 h Metal, szkło, tworzywa termo­utwardzalne Klej nr 1 Roztwór żywicy fenolowo-formaldehydowej o bar­wie słomkowej do brązowej, lepki, jednorodny 150°C 20—30 min Okładziny cierne, stal, alumi­nium, bakelit z metalami Butapren M20 Butapren M40 Roztwór kauczuku polichloroprenowego modyfikowa­ny żywicami fenolowymi. Jest lepką, nieprzezroczy­stą cieczą o jasnej jednolitej barwie Temperatura pokojowa 2—3 h Guma, skóry, tkaniny, dermy Izokol 102 Klej dwuskładnikowy: roztwór elastomeru poliure­tanowego i utwardzacz Izocyn PT-100 w proporcji 100 do 5—10 cz. wag. Spoina elastyczna. Utwardzacz toksyczny Temperatura pokojowa 90—110°C Kilka godzin do 20 minut Metal, drewno, szkło, guma, tworzywa sztuczne (bez PCW i PE), skóry Izokol 104 Klej dwuskładnikowy: roztwór elastomeru poliure­tanowego i utwardzacz Izocyn PT-100 w proporcji 100 do 5—10 cz. wag. Spoina elastyczna. Utwardzacz toksyczny Temperatura poko­jowa po uprzedniej 3 min aktywizacji w temp. 80°C 0,5 h ■ PCW, guma, skóra Poles 170/12 Klej dwuskładnikowy: roztwór poliestrów i utwar­dzacz Izocyn PT-100 w proporcji 100 cz. wag. Po- Temperatura pokojowa 90°C 2 h Metale, guma, tworzywa sztucz-. ne, skóry, drewno cd. tabl. 3-2 Nazwa kleju Charakterystyka Temperatura utwardzania Czas schnięcia Zakres stosowania 1 2 3 4 5 Poles 170/12 lesu i 132 cz. wag. Izocynu. Spoina twarda o dużej odporności mechanicznej, odporna na działanie ben­zyny 0,5 h "o .M Alkoholowy roztwór żywicy fenolowo-formaldehydo- Temperatura Kilka godzin Do przyklejania uszczelek oraz Hermeti wej, półpłynny, przezroczysty o barwie brunatnej. Spoina wodoodporna, elastyczna pokojowa uszczelniania powierzchni me­talowych w silnikach samocho­dowych, pompach, przewodach cd. tabl. 3-2 Zgodnie z tablicą 2.5 (s. 46) książki mgra inż. Andrzeja Stawiszyńskiego „Samochód nie tylko ze stali. Poradnik użytkownika" Wydawnictwa Komuni­kacji i Łączności. Warszawa 1981. klej do elementów wykonanych z poliamidów i poliuretanów — roz­twór tworzywa w kwasie mrówkowym, klej do elementów wykonanych z polichlorku winylu — roztwór two­rzywa w dwuchloroetanie w proporcji 1 : 1, **" klej do elementów wykonanych z poliestrów celulozowych —; roztwór tworzywa w kwasie octowym. Kleje przechowuje się w naczyniach szklanych, szczelnie zamknię­tych. Ich trwałość wynosi około 30 dni. W przypadku zgęstnienia można je rozcieńczyć rozpuszczalnikiem stosowanym przy wykonywaniu kleju. Kleje handlowe i ich zastosowania zestawioną w tablicy 3-2.